WRF Working Group 5: Model Physics

Lead: John Brown
Email: wrf-wg5@wrf-model.org
Website: Working Group 5


Representatives:

Jian-Wen Bao, (NOAA)
Tom Black, (NCEP)
John Brown, (FSL)
Shu-hua Chen, (U_UCD)
Jimy Dudhia, (NCAR)
William Gallus, (U_IASTATE)
Song-You Hong, (U_YSU)
Jack Kain, (NSSL)
Xin-Zhong Liang, (U_UIUC)
Paula McCaslin, (NOAA)
J Schmidt, (NRL)
Dave Stauffer, (U_PSU)
Wei-Kuo Tao, (NASA)
S Wang, (NRL)
Ming Xue, (U_OU)

Mission: